algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTHELSCHOPPE

m.i.v. 1 januari 2021 hanteert de DRENTHELSCHOPPE de normen van Recron groepsaccommodaties.

Voor die zaken waarin onze algemene voorwaarden niet voorzien, verwijzen wij u naar de Recron Reisvoorwaarden.
Recron

Recron VOORWAARDEN en annuleringsvoorwaarden:
Recron voorwaarden en annuleringsvoorwaarden

BEGRIPPEN
In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder (Hoofd)Huurder: een (natuurlijk) persoon, die een Vakantiehuis van DRENTHELSCHOPPE huurt of wenst te gaan huren. Medehuurder: degene die samen met (hoofd)Huurder in het vakantiehuis verblijft. Beheerder: degene die namens DRENTHELSCHOPPE taken van beheer van het vakantiehuis waarneemt. Consument: een natuurlijke persoon die een vakantiehuis huurt en niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde DRENTHELSCHOPPE of Huurder. Eigenaar: de rechtsmatige eigenaar van DRENTHELSCHOPPE (of diens vertegenwoordiger), die het vakantiehuis ter verhuur aan Huurder heeft aangeboden. Boeking: een door DRENTHELSCHOPPE geaccepteerde reservering van het vakantiehuis. Vakantiehuis: het huis dat als vakantieaccommodatie door DRENTHELSCHOPPE ter verhuur wordt aangeboden. Verblijf: het feitelijke gebruik van de vakantieaccommodatie. Verblijfticket: voucher.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van DRENTHELSCHOPPE. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door DRENTHELSCHOPPE schriftelijk zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen DRENTHELSCHOPPE en consumenten en niet op rechtsverhoudingen tussen DRENTHELSCHOPPE en bedrijven respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.

Prijzen en tarieven
Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en de kosten van een eventuele schadeverzekering maar exclusief kosten van een annulering en reisverzekering en eventuele andere kosten. Bijzondere bijkomende kosten zoals energiekosten, schoonmaakkosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld. De op enig moment geldende prijzen en tarieven staan vermeld op de website van DRENTHELSCHOPPE. www.drenthelschoppe.nl

Betaling
DRENTHELSCHOPPE is in het geval van late boekingen gerechtigd om uitsluitend betaling á contant of middels creditcard te verlangen. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving op de bankrekening van DRENTHELSCHOPPE.  DRENTHELSCHOPPE heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de huur overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de huurovereenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van DRENTHELSCHOPPE op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat DRENTHELSCHOPPE tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Borgsom
De huurder dient voor het verblijf in een vakantiehuis een borgsom te betalen, bij gebreke daarvan zal de huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd. De borgsom dient voor aankomst op het verblijfsadres aan de DRENTHELSCHOPPE of aan de Beheerder van het vakantiehuis te worden voldaan, tenzij in de huurovereenkomst en op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald. Na afloop van het verblijf in het vakantiehuis worden de bijkomende kosten zoals eventuele service en schoonmaakkosten afgerekend en worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantiehuis aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom aan de Huurder gerestitueerd. De huurder dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres en bankgegevens (rekening nummer, IBAN en BIC code) aan de eigenaar of de beheerder te melden.

Rechten en verplichtingen Huurder ter plaatse van het vakantiehuis
De Huurder dient, tenzij in de huurovereenkomst of op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald, bij aankomst op het verblijfsadres de sleutels van het vakantiehuis tussen 16.00 en 18.00 uur bij de Eigenaar of Beheerder van het vakantiehuis op te halen. Bij aankomst buiten de genoemde tijd dient de huurder met de DRENTHELSCHOPPE of de beheerder zelf een afspraak te maken.
De Huurder dient, tenzij op het verblijfsticket (voucher) anders is bepaald, het vakantiehuis uiterlijk op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd te hebben geruimd. DRENTHELSCHOPPE is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd. Bij vertrek op een later tijdstip dan op het verblijfsticket (voucher) is aangegeven dient Huurder een extra huurbedrag per dag te betalen. De Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken overeenkomstig de door DRENTHELSCHOPPE of de beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
De Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het vakantiehuis of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de Huurder direct aan de DRENTHELSCHOPPE of de Beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de Huurder onmiddellijk aan de DRENTHELSCHOPPE/Beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
Bij vertrek dient de Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat dat wil zeggen: bezemschoon achter te laten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De DRENTHELSCHOPPE/Beheerder is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien DRENTHELSCHOPPE/Beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het vakantiehuis niet bezemschoon is, is DRENTHELSCHOPPE/ Beheerder gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de Huurder in rekening te brengen. De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken.

Productomschrijving
DRENTHELSCHOPPE staat in voor de juistheid van de omschrijving van de DRENTHELSCHOPPE, met dien verstande dat een afwijking van 15% van de opgegeven woonoppervlakte en afstanden aanvaardbaar wordt geacht. De beschrijving en indrukken van het vakantiehuis en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden iets afwijken van de beschrijving op de website van DRENTHELSCHOPPE.

Klachten
De melding van een klacht kan telefonisch tijdens kantooruren op het telefoonnummer van DRENTHELSCHOPPE (+31 6 54262470) geschieden. Indien een klacht, na overleg met de DRENTHELSCHOPP/Beheerder, ter plaatse niet naar tevredenheid van de Huurder kan worden opgelost, dient de Huurder de klacht schriftelijk binnen 30 dagen na het vertrek van de verblijfsplaats, aan DRENTHELSCHOPPE te zenden.

Overmacht
Indien de overmacht intreedt terwijl de Huurder slechts ten dele gebruik van het vakantiehuis heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd.

Privacy
DRENTHELSCHOPPE zal alle haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens steeds behandelen overeenkomstig de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
IMAG0229